De Algemene Voorwaarden van VaarbewijsExpert.NL


VaarbewijsExpert.NL verleent hoofdzakelijk diensten op locaties van commerciële derden. Mede om die reden zijn onze voorwaarden gebaseerd op de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH ); de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants en cafés, diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in onze voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een met VaarbewijsExpert.NL aangegane horecaovereenkomst op locatie de horecadiensten verzorgt voor de door VaarbewijsExpert.NL georganiseerde bijeenkomsten.

1.2 Gastheer / gastvrouw

De vertegenwoordig(st)er van VaarbewijsExpert.NL alsmede degene die het horecabedrijf vertegenwoordigt bij het uitvoeren van de door VaarbewijsExpert.NL aangegane horecaovereenkomst.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het al dan niet in opdracht van VaarbewijsExpert.NL door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin.

1.4 Locatie

In geval van diensten aangeboden op door VaarbewijsExpert.NL gehuurde locaties, geldt de locatie van het horecabedrijf als de in deze voorwaarden bedoelde locatie. Voor diensten waarbij de klant de locatie verzorgt gelden de bijzondere bepalingen uit Artikel 7.

1.5 Klant, gast

Als klant wordt aangemerkt; de natuurlijke perso(o)n(en) door of voor wie met VaarbewijsExpert.NL een dienstenovereenkomst is gesloten die deels of geheel op locatie van een horecabedrijf kan worden nagekomen en aan wie tevens op grond van een door VaarbewijsExpert.NL gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) kunnen worden verleend. Als gast van het horecabedrijf wordt aangemerkt; de natuurlijk persoon door of voor wie met VaarbewijsExpert.NL nog geen dienstenovereenkomst is gesloten. Waar in deze voorwaarden van klant of gast wordt gesproken, wordt zowel klant als gast bedoeld tenzij uit de inhoud en strekking van de bepaling noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen VaarbewijsExpert.NL en een horecabedrijf ter zake van een of meer door het horeca- bedrijf aan VaarbewijsExpert.NL en haar klanten te verlenen horecadiensten met door VaarbewijsExpert.NL te betalen prijs. Horecadiensten die geen deel uit maken van de dienstenovereenkomst die VaarbewijsExpert.NL met haar klanten heeft gesloten vallen buiten deze voorwaarden. Op dergelijke “losse” horecadiensten zijn uitsluitend de prijzen en voorwaarden van het betreffende horecabedrijf van toepassing.

1.7 Dienstenovereenkomst

Een overeenkomst tussen VaarbewijsExpert.NL en een of meer van haar klanten voor het verlenen van diensten.
Hieronder worden ook digitale diensten begrepen die via de website Vaarbewijsexpert.nl worden aangeboden.

1.8 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan VaarbewijsExpert.NL gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door VaarbewijsExpert.NL aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet op de overeengekomen datum en / of locatie verstrekt zullen worden.

1.9 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst.

1.10 Kurkengeld, Keukengeld

Het bedrag verschuldigd door een klant of gast voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door of via dat horecabedrijf verstrekte drank en of spijzen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de totstandkoming en de uiteindelijke inhoud van door VaarbewijsExpert.NL aangeboden respectievelijk gesloten overeenkomsten. Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij het aangaan van de overeenkomst en van geval tot geval.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1

Alle door VaarbewijsExpert.NL gedane aanbiedingen voor de totstandkoming van een dienstenovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zover de capaciteit (c.q. voorraad) strekt". Bij een beroep op bedoeld voorbehoud door VaarbewijsExpert.NL, binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant, wordt de beoogde overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

3.2

Overeenkomsten aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. VaarbewijsExpert.NL is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeen- gekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door een ander dan de tussenpersoon zal deze in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Verplichtingen van VaarbewijsExpert.NL

4.1

VaarbewijsExpert.NL is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor VaarbewijsExpert.NL gebruikelijke wijze.

4.2

De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van VaarbewijsExpert.NL als bedoeld in artikel 13;

b. indien de klant geheel niet of onevenredig laat verschijnt, dit laatste ter beoordeling van VaarbewijsExpert.NL;

c. indien de klant op enige andere wijze niet voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij, uit welken hoofde ook, jegens VaarbewijsExpert.NL heeft.

4.3

VaarbewijsExpert.NL is niet gehouden enig goed van een klant of gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.4

VaarbewijsExpert.NL is nimmer verplicht enig huisdier van een klant of gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van VaarbewijsExpert.NL en het horecabedrijf

5.1

VaarbewijsExpert.NL en het horecabedrijf zijn gezamenlijk verplicht op het onderling overeengekomen tijdstip aan de klant de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als bij zijn diensten overeengekomen is.

5.2

Buiten de door VaarbewijsExpert.NL overeengekomen spijzen of dranken verstrekt het horecabedrijf op verzoek en rekening van een klant de spijzen en dranken die het op dat moment gebruikelijk kan verstrekken.

5.3

VaarbewijsExpert.NL en het horecabedrijf zijn ieder voor zich gerechtigd om het verlenen van (horeca)diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de klant van VaarbewijsExpert.NL zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van de locatie. De gast dient op eerste verzoek de locatie te verlaten.

Artikel 6 Verplichtingen van VaarbewijsExpert.NL voor de locatie

6.1

VaarbewijsExpert.NL is gerechtigd om, al dan niet op een andere locatie, een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien dat voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde locatiekeuze van VaarbewijsExpert.NL betrekking heeft te beëindigen.

6.2

VaarbewijsExpert.NL is na overleg met, of in opdracht van, het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt VaarbewijsExpert.NL van deze bevoegdheid gebruik, dan zal VaarbewijsExpert.NL tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 Diensten op de locatie van de klant

Diensten op locatie van, of een locatie verzorgd door de klant zijn maatwerk. De te leveren diensten worden per groep overeengekomen. Op verzoek van een van de groepsleden wordt door VaarbewijsExpert.NL offerte uitgebracht. Reiskosten worden door VaarbewijsExpert.NL apart in rekening gebracht.

Artikel 8 Intellectuele en eigendomsrechten

De intellectuele en overige eigendomsrechten van cursusmaterialen, presentaties en middelen worden door vaarbewijsExpert.nl uitdrukkelijk voorbehouden en zijn niet overdraagbaar tenzij andersluidend overeengekomen in de dienstenovereenkomst. Het registreren, vastleggen, dupliceren en verspreiden is te allen tijde verboden.

Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten

Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.1

Annulering dient schriftelijk (of via de website) en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

9.1.2

Bedragen die VaarbewijsExpert.NL met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering of no-show reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig te worden vergoed aan VaarbewijsExpert.NL. Betaling dient te geschieden conform artikel 12.2.

9.2 Annulering door VaarbewijsExpert.NL

VaarbewijsExpert.NL is tot uiterlijk negen dagen voor de geplande datum van uitvoering van de overeenkomst bevoegd een overeenkomst te annuleren onder opgave van de reden.

9.3 Annulering (Retourrecht) van digitale diensten

Tot uiterlijk 48 uur na aanschaf van een digitale dienst is annulering mogelijk, tenzij aanvang van het gebruik heeft plaatsgevonden.
Om de digitale dienst te kunnen beoordelen is bij elke digitale dienst een voorbeeld beschikbaar dat qua gebruik geheel overeenkomt met het volledige product.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van VaarbewijsExpert.NL

10.1

De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf voor het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.

10.2

VaarbewijsExpert.NL is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een klant.

10.3

VaarbewijsExpert.NL is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van VaarbewijsExpert.NL. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

10.4

In geen enkel geval is VaarbewijsExpert.NL gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

1. de voor de dienst overeengekomen waarde of, indien dat meer is.

2a. het door een verzekeraar van VaarbewijsExpert.NL voor de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

2b. de voor de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

10.5

Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is VaarbewijsExpert.NL nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van VaarbewijsExpert.NL

10.6

VaarbewijsExpert.NL is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan VaarbewijsExpert.NL houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van VaarbewijsExpert.NL staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld VaarbewijsExpert.NL.

10.7

Indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat VaarbewijsExpert.NL daarvoor enige vergoeding bedingt, is VaarbewijsExpert.NL nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij VaarbewijsExpert.NL de schade het gevolg is van grove schuld van VaarbewijsExpert.NL.

10.8

De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vrijwaart VaarbewijsExpert.NL volledig voor iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de klant en/of enige derde jegens VaarbewijsExpert.NL mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door VaarbewijsExpert.NL krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

De klant en de gast van VaarbewijsExpert.NL en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 12 Afrekening en betaling

12.1

De klant is de in de overeenkomst met VaarbewijsExpert.NL bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de (horeca)dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, bewassing, telefoon, telex, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding worden verlangd.

12.2

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen voor annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient uiterlijk bij aanvang van de dienst voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.

12.3

De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke deze aan VaarbewijsExpert.NL uit welken hoofde ook verschuldigd is en kan zich niet beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

12.4

Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan VaarbewijsExpert.NL te worden voldaan.

12.5

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

12.6

Indien de klant in gebreke is dient hij aan VaarbewijsExpert.NL alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

12.7

Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

12.8

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan VaarbewijsExpert.NL in de navolgende volgorde: 1. de kosten van executie; 2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; 3. de rente; 4. de schade; 5. de hoofdsom.

12.9

Betaling geschiedt in Euro’s. Indien VaarbewijsExpert.NL buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. VaarbewijsExpert.NL kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. VaarbewijsExpert.NL kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

12.10

VaarbewijsExpert.NL is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen of betaalwijzen.

12.11

VaarbewijsExpert.NL kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels geleverde goederen en of verleende diensten, ongeacht latere annulering met betrekking tot de overige diensten.

Artikel 13 Overmacht

13.1

Als overmacht voor VaarbewijsExpert.NL, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming VaarbewijsExpert.NL niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door VaarbewijsExpert.NL zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

13.2

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan VaarbewijsExpert.NL gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

13.3

Indien een der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk gemotiveerd in kennis te stellen.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen

14.1

In het gebouw en zijn aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.

14.2

Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. VaarbewijsExpert.NL en het horecabedrijf zijn nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 15 Kurkengeld, keukengeld

Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf drank en of spijzen nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt is, kan de klant een bedrag aan het horecabedrijf verschuldigd zijn.

Artikel 16 Digitale Examentrainer

Cursisten ontvangen als onderdeel van de cursus een tijdelijk gebruiksrecht op de Examentrainer.
De intellectuele eigendom van deze examentraining, zoals auteurs- merk- en databaserechten berust bij Vaarbewijsexpert.NL en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1

Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

17.2

Ingeval van geschillen tussen VaarbewijsExpert.NL of het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van VaarbewijsExpert.NL respectievelijk het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van VaarbewijsExpert.NL respectievelijk het horecabedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

17.3

De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

Algemene Voorwaarden VaarbewijsExpert.NL

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen.

Laatste versie 13 Juni 2015, hergebruik door derden toegestaan